Bananas & Bones geeft om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doeleinden ter beschikking aan derden.

Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Bananas & Bones. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 16 maart 2020. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacy beleid omschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacy beleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy zaken. U vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacy beleid.

Hieronder kan u lezen met welke partners wij samenwerken en welke gegevens wij met hen delen. Bananas & Bones werkt samen met verschillende externe platformen/bedrijven, zodoende u de best mogelijke service te kunnen bieden.

Webwinkelsoftware

Onze webshop werd aangemaakt met WordPress, aangezien dit ons de mogelijkheid biedt snel en eenvoudig aanpassingen te doen wanneer nodig. Binnen ditzelfde kader maken wij gebruik van de applicatie WooCommerce, die er voor zorgt dat het e-commercegedeelte werkzaam is. Bij het plaatsen van een bestelling krijgen wij op ons persoonlijke dashboard binnen WordPress de aan ons verstrekte gegevens te zien. Zo kunnen wij uw bestelling verder afhandelen. De opslag van uw gegevens gebeurt echter niet op WordPress zelf, maar op de servers van onze host: Vimexx. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Vimexx heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Vimexx is op basis van de overeenkomst die wij met hen gesloten hebben verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om het verlies van data te voorkomen.

Webhosting

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af bij Vimexx. Op deze manier zijn uw gegevens veiliger dan wanneer wij ze zelf zouden opslaan: Vimexx heeft namelijk veel zwaardere en beter beveiligde servers. Bijkomend voordeel is dat de servers bij Vimexx ook sneller werken, waardoor uw online ervaring op de website veel vlotter verloopt. Vimexx verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Vimexx heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Vimexx is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

Onze website maakt gebruikt van MailChimp, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Hieronder vallen bijvoorbeeld bevestigingsmails na het plaatsen van een bestelling op onze website, een automatisch antwoord bij het invullen van het contactformulier, … Deze mails worden verzonden vanaf de beveiligde servers van MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Zij kunnen wel gebruik maken van metadata om zo hun dienstverlening verder te verbeteren, of om inzichtelijk te maken dat e-mails worden geopend of gelezen.

Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden zal u een ‘unsubscribe’ link zien. Als u hier op klikt zal u geen e-mail meer van onze website ontvangen. Wij raden u echter aan u enkel uit te schrijven voor onze nieuwsbrief, moest u deze niet langer wensen te ontvangen. Anders zal u in de toekomst ook mails mislopen met betrekking tot uw bestelling, wat het correct en efficiënt afhandelen van uw bestelling ernstig zal hinderen.

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Vimexx. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Vimexx heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen als ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors

Voor het afhandelen van de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Deze firma is gespecialiseerd in online betalingen en is onderworpen aan strikte voorwaarden. Daardoor kunnen wij u veilige en efficiënte online betaalmethoden aanbieden. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op de grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzenden en logistiek

Als u een bestelling bij ons plaatst, is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Om dit mogelijk te maken, maken wij gebruik van verschillende gekende verzenddiensten. Al deze verzenddiensten zijn onderworpen aan richtlijnen en voorwaarden opgelegd door de sector, wat hen een betrouwbare partner maakt.

Voor het merendeel van onze leveringen maken wij gebruik van de diensten van bpost en DPD. Voor sommige bestellingen kan het ook voorvallen dat wij de diensten van PostNL of GLS aanspreken. Opdat zij hun diensten ten goede kunnen uitvoeren, is het noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met de betreffende verzenddienst delen. De verzenddiensten gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat één van deze verzenddiensten een onderaannemer inschakelt, stelt de verzenddienst uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouding

Voor het bijhouden van onze facturatie maken wij voorlopig enkel gebruik van Excel. Wij gebruiken hierbij uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Alle verkoopfacturen worden gedeeld met ons boekhoudkantoor teneinde onze boekhouding te kunnen organiseren. Het boekhoudkantoor gebruikt uw persoonsgegevens niet voor hun eigen doeleinden.

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening, zoals het correct kunnen afhandelen van een geplaatste bestelling, of het voltooien van uw vrijwillige inschrijving op onze nieuwsbrief. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing, tenzij u ons hiervoor uitdrukkelijke toestemming geeft. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Bananas & Bones op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens tot twaalf maanden na uw laatste contact met ons. U heeft steeds de mogelijkheid ons voor het einde van deze termijn te contacteren me een vergeetverzoek. Dit kan door u te wenden tot de contactpersoon inzake privacy, wiens gegevens u onderaan dit privacy beleid kan terugvinden. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Op grond van de geldende Belgische en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dat zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsels sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar het bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van uw gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft ten allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt van binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Bananas & Bones. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond, dan zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacy zaken.

Tijdens een bezoek aan de website kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

 

Er worden ‘first party cookies’ gebruikt door de bezochte website zelf die tot doel hebben de website optimaal te laten functioneren. Zo kan bijvoorbeeld weergegeven worden welke producten u reeds eerder bekeek op onze website. Ook worden er ‘third party cookies’ gebruikt. ‘Third party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf , maar wel van derden, bijvoorbeeld van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de website eerst toestemming geven. Dit kan gebeuren via een balk bovenaan of onderaan de website of via een pop-up venster, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op deze website echter niet verhindert.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf verwijderd worden. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Houdt er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen mogelijk niet correct verschijnen of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Wij behouden ten allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacy beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daar via e-mail van op de hoogte.

Bananas & Bones is een merk van:

​​Tiffany Verbeeck

​​Leliëndaalstraat 35, 2811 Hombeek, België.

​​hello@bananasandbones.be

​​BE0669.513.103

CLOSE

Productcategorieën

Add to cart